Vipps


Nå kan du og i Sveio gje offer med Vipps

Slik gjer du det i Sveio Kyrkja:

Opne opp Vipps, Velg "Kjøp noe" og Søk opp; Sveio Kyrkje; Vipps nr 115365
Tast inn beløpet du ønskjer å gi, skriv evt melding om kva beløpet gjeld, trykk «neste» og deretter «Betale»
Ditt offer er då gitt til denne gudstenesta sitt offerføremål.
Me registrerer offer gitt i perioden inntil neste gudsteneste som offer til denne gudstenesta sitt føremål.
Me vil gjera merksam på at kontorpersonell som registrerer utbetalingane frå Vipps vil kunne sjå kva den enkelte har gitt i offer når Vipps vert nytta. Når du gir offer med Vipps går 1,75% til leverandøren. Dvs at dersom du gir kr 100,- så går  kr 98,25 til dagens føremål.
Det vil sjølvsagt framleis  vera mogleg å gi offer med kontantar slik som før.

I dei andre kyrkjene i Sveio gjer du det på same måte, men her søkjer du opp

- Eikeland Kapell: Vipps nr 119633

- Førde Kyrkje: Vipps nr 119632

- Valestrand Kyrkje: Vipps nr 119630

Du kan og nytta Vipps dersom du skal betala for deltaking i tiltak av ulike slag mv.:

- Barnekora i kyrkja i Sveio; 118463

- Trusopplæring - Kyrkja i Sveio; 118464

- Konfirmant - Kyrkja i Sveio; 118465

- Valestrand Kulturkyrkje; 122956

- Sveio Kyrkjelege Fellesråd (forøvrig); 118466

 

Tilbake